• Tüm Kategoriler
  • Adalet Yayınları Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması (Uğur Bulut)

   Adalet Yayınları Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması (Uğur Bulut)
   Görsel 1
   Fiyat:
   138,00 TL
   İndirimli Fiyat (%15) :
   117,30 TL
   Kazancınız 20,70 TL
   Havale / EFT:
   114,95 TL
   117.30 www.tercihkitabevi.com
   Medeni Usul Hukukunda Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)
   Uğur Bulut
   Yayınevi: Adalet 
   Basım Tarihi: 2017 Mart 
   Basım Yeri: Ankara 
   Sayfa Sayısı: 585 
   Boyut: 17 x 24,5 cm 
   Baskı: 
   ISBN/Ref: 9786053001348 
   Kategori(ler): Medeni Usul Hukuku 

   "Objektif dava birleşmesi, bizatihi isminden de anlaşılabileceği gibi, tek bir yargılamada birden çok davanın birleşmesidir. Bu ifade, tarafların farklı olduğu dava arkadaşlığı ve karşı dava gibi birden çok usûlî ilişkinin bir yargılamanın konusunu oluşturduğu davaları da kapsayacak şekilde bir üst başlık olarak kullanılabilmektedir. Hatta özellikle yabancı doktrinde, davaların sonradan mahkeme kararıyla birleştirilmesi de bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Ancak objektif dava birleşmesi ifadesi, çoğunlukla aynı taraflar arasında ortaya çıkan birden fazla talebe ilişkin yargılamalar bakımından kullanılmaktadır. Bu noktada, objektif dava birleşmesi de birden fazla usûlî ilişkiye sebebiyet veren talepler arasındaki ilişkiye göre farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu anlamda objektif dava birleşmesi, dava konusu taleplerin birden fazla olduğu her durumu ifade eder şekilde kullanılmakta ve terditli, seçimlik ve kümülatif dava ya da diğer bir adıyla davaların yığılması şeklinde alt ayrımlara tâbi tutulmaktadır. Diğer yandan doktrinde, objektif dava birleşmesi dar anlamda ve sadece davaların yığılmasını karşılar nitelikte de kullanılmaktadır. 
   Uygulamada sıkça başvurulan bir dava türü olan davaların yığılması, aynı davacının aynı davalıya karşı birden fazla aslî talebini aynı dava dilekçesiyle ileri sürdüğü ve her bir talebinin diğerlerinden bağımsız olarak hüküm altına alınmasını talep ettiği dava türü olarak tanımlanabilecektir. Burada davacı, ne terditli davadaki gibi talepleri arasında bir aslîlik-ferîlik ilişkisi kurmakta, ne de seçimlik davadaki gibi birden fazla talepten sadece birini istemektedir. Aksine davacı, her bir talebinin ayrı ayrı hüküm altına alınmasını istemektedir. Bu nedenle, bu dava türünde aslında talep sayısı kadar farklı dava vardır; sadece bu davalar tek bir yargılama sürecinde birleştirilmiştir. Bu birleşme, mahkeme kararıyla değil, bizzat davacının iradesiyle ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda davacı, davaların yığılması şartlarının da sağlanması hâlinde, taleplerini davaların yığılması olarak tek bir yargılamada ileri sürmek veya her biri için ayrı ayrı davalar açmakta, kural olarak, serbesttir. 
   Davaların yığılması bu şekilde davanın başında ortaya çıkabileceği gibi, davanın ilerleyen aşamalarında ıslah ya da karşı tarafın muvafakati gibi istisnaî hâllerde sonradan yeni bir talep ileri sürüldüğü anda da ortaya çıkabilir ve çeşitli sebeplerle yargılamada sadece bir tek usûlî talep kaldığı anda sona erer. Davaların yığılması, ortaya çıktığı andan sona erdiği ana kadar usûl ekonomisi amacını gerçekleştirmeye hizmet etmektedir. Zira bu sayede, taraflar arasındaki birden çok uyuşmazlık tek bir yargılama sürecinde yürütülebilecek, tahkikat işlemleri ve duruşmalar bir arada yapılarak zamandan tasarruf sağlanacaktır. Diğer yandan, özellikle taleplerden bir ya da birkaçıyla ilgili tahkikat işlemlerinin sona ermesi hâlinde, bu taleple ilgili nihaî karar verilmesi de mümkün olmalıdır. Aksi hâlde davacı, nihaî hukukî korumayı elde etmek için yargılamanın tamamen sona ermesini beklemek zorunda kalabilecek ve bu durum amaçlanan usûl ekonomisini zedeleyebilecektir. 
   Çalışmamızda aslî olarak davaların yığılması ya da diğer adıyla kümülatif dava üzerinde durulmuş olmakla beraber, bu dava türünün objektif dava birleşmesi kavramı içerisindeki yeri ve özellikle diğer benzer dava türlerinden farklarına da değinilmiştir. Bu çerçevede, davaların yığılmasının şartları ve yargılama sürecinin gösterdiği özellikler ayrı bölümler altında detaylı olarak incelenmiş; Alman, İsviçre ve Avusturya hukukuna ait kanunî düzenlemeler ile görüş ve içtihatlara karşılaştırmalı olarak değinilmiştir. 
   İlk bölümde genel olarak dava birleşmesi ve davaların yığılmasının kavramsal farkları ve temel özellikleri ile davaların yığılmasının benzer dava ve kurumlarla farkları açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, davaların yığılmasının şartları ve şartlardan herhangi birinin sağlanamaması hâlinde ortaya çıkacak sonuçlar ayrı ayrı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, belirli bir yargılama sürecinin her bir aşaması ayrı ayrı ele alınarak, tüm bu aşamalarda davaların yığılmasının arz ettiği özellikler üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, karar ve kanun yolu aşamalarına da değinilmiş; davaların yığılmasında her bir taleple ilgili karar verme süreci ile bu kararların ayrı ayrı kanun yoluna taşınması sonucu ortaya çıkabilecek ihtimâller, istinaf ve temyiz kanun yolu çerçevesinde incelenmiştir. 
   Çalışmamızın sonuç bölümünde, tüm çalışma kapsamında varılan sonuçlara kısaca değinilmiş olmakla beraber, bu bölümden hemen önce olması gereken hukuk bakımından de lege ferenda öneriler sunulmuştur. Buradaki tespit ve önerilerimiz, olması gereken bakımından sadece bir tavsiye niteliğinde olup, mevcut düzenlemeler karşısında vardığımız sonuç ve görüşlerimiz, çalışma içinde ilgili bölümlerde ve kısaca sonuç bölümünde açıklanmıştır." (Tanıtım Yazısı)


   İçindekiler

   SUNUŞ-VII
   ÖNSÖZ-IX
   İÇİNDEKİLER-XI
   KISALTMALAR-XIX
   GİRİŞ-1
   1. BÖLÜM
   GENEL BİLGİLER
   1. TANIM, KAVRAM ve GENEL AÇIKLAMALAR-5
   I. KAVRAM VE TERİM SORUNU-5
   A. Dava Birleşmesi-5
   B. Objektif Dava Birleşmesi-10
   C. Davaların Yığılması-13
   1. Genel Olarak-13
   2. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum-13
   3. Türk Hukukundaki Durum-20
   II. DAVALARIN YIĞILMASI-23
   A. Anlamı-23
   1. Genel Olarak-23
   2. Taleplerin Aslî ve Bağımsız Nitelikte Olması-30
   a) Genel Anlamda-30
   b) Taleplerin Kaynaklandığı Temel Hukukî İlişki veya İlişkiler-31
   aa. Temel Hukukî İlişkinin Aynı veya Farklı Olması-31
   bb. Taleplerin Dayandığı Vakıaların Birbiriyle Çelişkili Olması-36
   c) Maddî Hukuka Göre Yan Talepler-40
   d) Usûl Hukukuna Göre Yan Taleplerin Durumu-42
   3. Taleplerin Birbirinden Farklı Olması-45
   4. Taleplerin Birbirleriyle Bağlantılı Olmasının Gerekmemesi-47
   5. Taleplerin Farklı veya Aynı Dava Türlerine Yönelik Olması-50
   B. Amacı-53
   C. Uygulama Alanı-59
   1. Kural-59
   2. Geçici Hukukî Koruma Taleplerinde Yığılma-60
   3. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yığılma-64
   4. İcra Mahkemesi Yargılamalarında Yığılma-68
   5. Tahkim Yargılamasında Davaların Yığılması-73
   a) Ulusal Düzenlemeler-73
   aa. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından-73
   bb. Milletlerarası Tahkim Kanunu Bakımından-76
   cc. İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları Bakımından-76
   b) Uluslararası Düzenlemeler-77
   aa. ICC Tahkim Kuralları-77
   bb. ICSID Tahkim Kuralları-78
   cc. UNCITRAL Tahkim Kuralları-79
   D. Oluşumu ve Sona Ermesi-80
   1. Davaların Yığılmasının Ortaya Çıktığı An-80
   a) Kural-80
   b) Islahla Davaların Yığılmasının Oluşması-83
   aa. İlk Derece Yargılamasında-83
   bb. Kanun Yolu Aşaması ve Sonrasında (Bozma ya da Gönderme Kararı Sonucunda) Alt Derecede Devam Eden Aşamada-97
   c) Yargılamadaki Diğer Özel Durumlar-108
   aa. Genel Açıklama-108
   bb. Dava Konusunun Devri ve İradî Taraf Değişikliği-111
   cc. Sulh-112
   2. Davaların Yığılmasının Sona Ermesi-119
   2. DAVALARIN YIĞILMASININ BENZER DAVA VE DÜZENLEMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI-123
   I. GENEL ANLAMDA-123
   II. SEÇİMLİK DAVA-124
   III. TERDİTLİ DAVA-129
   A. Genel Olarak-129
   B. Terditli Dava Ayrımında Görüşler-134
   1. Aslî Talebin Kabulü veya Reddi Kriteri-134
   2. Taraflarca Yaratılan Terdit İlişkisinden Kaynaklanan Bağlılık Kriteri-139
   C. Terditli Dava ile Davaların Yığılması Çerçevesinde Görüşümüz-143
   IV. MÜTELÂHİK DAVA-154
   V. KARŞI DAVA-158
   VI. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ-161
   A. Genel Olarak Davaların Birleştirilmesinin Karşılaştırılması-161
   B. Kısmî Davanın Özel Durumu-167
   VII. DAVA ARKADAŞLIĞI-170
   VIII. DİĞER ÖZEL DÜZENLEMELER-174
   2. BÖLÜM
   DAVALARIN YIĞILMASININ ŞARTLARI VE
   ŞARTLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
   3. ŞEKLÎ (USÛLÎ) ŞARTLAR-179
   I. AYNI TARAFLAR-179
   A. Taraf Kavramı-179
   B. Dava Takip Yetkisinin Üçüncü Bir Kişide Olması Durumunda Taraf-184
   II. AYNI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-189
   A. Görevli Mahkeme-189
   1. Genel Olarak-189
   2. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Özel Durumu-206
   3. Tüketici Mahkemelerinin Özel Durumu-212
   4. Görevli Mahkemeye İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararlarıyla Ortaya Çıkan Özel Durumlar-219
   B. Yetkili Mahkeme-224
   III. AYNI YARGI ÇEŞİDİ-230
   A. Kanunî İfadesiyle Yargı Çeşidi Kavramından Anlaşılması Gereken-230
   B. Yagılama Çeşidi Bakımından-239
   C. Yargılama İlkeleri Bakımından-240
   IV. YARGITAY TARAFINDAN BENİMSENEN DİĞER ŞARTLAR-242
   V. DAVALARIN YIĞILMASI YASAĞININ OLMAMASI-244
   4. MADDÎ ŞART: BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ ASLÎ TALEPLERİN BULUNMASI-253
   I. GENEL ANLAMDA TALEP-253
   II. USÛLÎ TALEP (DAVA KONUSU) 254
   A. Genel Olarak-254
   B. Görüşler-257
   1. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından-257
   a) Eski Maddî Hukuk Teorileri-257
   b) Usûl Hukuku Teorileri-260
   c) Yeni Maddî Hukuk Teorileri-273
   d) Değişken (Nisbî) Teoriler-276
   e) Çekirdek Teori-278
   2. Türk Hukuku Bakımından-282
   C. Değerlendirme Ve Görüşümüz-285
   III. DAVALARIN YIĞILMASI BAKIMINDAN (USÛLÎ) TALEP ve TALEBİN DAVA KONUSU ve TALEP SONUCU İLE İLİŞKİSİ-302
   A. Genel Olarak-302
   B. Dava Konusu-303
   C. Dava Konusunun Değeri-306
   D. Talep Sonucu (Netice-i Talep) ve Bu Kapsamda (Usûlî) Talep-309
   E. Değerlendirme-311
   5. ŞARTLARA AYKIRI OLARAK AÇILAN DAVALARIN YIĞILMASININ TÂBİ OLACAĞI SONUÇLAR-313
   I. ŞARTLARIN İNCELENMESİ-313
   II. ŞEKLÎ (USÛLÎ) ŞARTLARA AYKIRILIK-315
   A. Tarafların Aynı Olmaması-315
   B. Görev ve Yetki Kurallarına Aykırılık-316
   C. Diğer Şeklî (Usûlî) Şartlara ve Genel Dava Şartlarına Aykırılık-322
   III. MADDÎ ŞARTA AYKIRILIK-324
   3. BÖLÜM
   DAVALARIN YIĞILMASI BAKIMINDAN
   YARGILAMANIN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER
   6. DİLEKÇELER VE ÖN İNCELEME AŞAMASI-327
   I. DİLEKÇELER AŞAMASI-327
   II. . ÖN İNCELEME AŞAMASI-332
   7. TAHKİKAT AŞAMASI-335
   I. GENEL ANLAMDA-335
   A. Kural: Tahkikatın Birlikte Yürütülmesi-335
   B. İstisna: Davaların Ayrılması-336
   1. Genel Olarak Davaların Ayrılmasının Mümkün Olması-336
   2. Davaların Ayrılmasının Zorunlu Olduğu Hâller-339
   3. Davaların Ayrılmasının Mümkün Olmadığı Hâller-343
   4. Yerinde Olmayan Ayırma Kararından Sonra Davaların Tekrar Birleştirilmesi-344
   5. Ayrılan Davaların Mahkeme Kararıyla Tekrar Birleştirilmesi-348
   C. Belirli Taleplerle İlgili Tahkikatın Öne Çekilmesi-349
   II. TARAFTA İRADÎ DEĞİŞİKLİK VE DAVA KONUSUNUN DEVRİ-352
   III. FARKLI YARGILAMA İLKESİNE TÂBİ TALEPLER İÇİN TAHKİKAT-354
   IV. ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN-355
   V. ISLAH-359
   A. Genel Olarak-359
   B. Her Bir Talep İçin Bağımsız Islah İmkânı-359
   VI. DAVANIN GERİ ALINMASI ve KONUSUZ KALMASI-372
   VII. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI-375
   VIII. İSPAT ve DELİLLER-377
   A. İspata İlişkin Genel Kurallar-377
   B. İspat Sınırının Tespiti-378
   C. Delillerin Sunulması ve İncelenmesi-379
   8. KARAR AŞAMASI-381
   I. GENEL ANLAMDA-381
   II. FERAGAT, KABUL VE SULH-386
   III. TALEPLERİN NİHAÎ KARARA BAĞLANMA ZAMANI-390
   A. Genel Olarak-390
   B. Kısmî Karar-391
   1. Genel Olarak Kısmî Karar-391
   2. Alman Hukukunda-397
   3. İsviçre Hukukunda-402
   4. Avusturya Hukukunda-403
   5. Türk Hukukunda-405
   a) Kısmî Karar Düzenlemeleri-405
   b) Görüşler-405
   c) Kısmî Karar Bakımından Karar Numarasının Yeri-409
   6. Sonuç ve Görüşümüz-411
   C. Ek Karar-415
   IV. YARGILAMA GİDERLERİ-417
   A. Genel Olarak-417
   B. Davaların Yığılmasında Yargılama Giderleri-420
   C. Davaların Yığılmasının Amacı Doğrultusunda Yargılama Giderlerine İlişkin Kuralların Gözden Geçirilmesi Gerekliliği-428
   9. KANUN YOLU AŞAMASI-431
   I. GENEL ANLAMDA KANUN YOLU-431
   II. KANUN YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLARIN TESPİTİ-434
   A. Genel Olarak-434
   B. Davaların Yığılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-436
   1. Genel Olarak-436
   2. Faiz ve Yargılama Giderlerinin Etkisi-444
   3. Katılma Yoluyla Kanun Yolu-447
   4. Sonuç-448
   C. Kısmî Kararda Kanun Yoluna Başvuru Sınırının Tespiti-450
   D. Hakkında Karar Verilmeyen Talep-454
   III. KANUN YOLU İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI DAİRENİN TESPİTİ-457
   IV. KANUN YOLU İNCELEMESİ VE KANUN YOLUNA BAŞVURULMASININ SONUÇLARI-459
   A. Kısmî Karar İhtimâlinde-459
   B. Tam Kararda Taleplere İlişkin Tüm Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurulması-462
   1. Kanun Yolu Başvurusunun Sonuçları-462
   2. Kanun Yolu İncelemesi-464
   a) İstinaf-464
   b) Temyiz-466
   C. Tam Kararda Sadece Bazı Taleplere İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurulması-468
   1. Kanun Yolu Başvurusunun Sonuçları-468
   2. Kanun Yolu İncelemesi-470
   D. Hakkında Karar Verilmeyen Talebin Kanun Yolunda İncelemesi ve Verilebilecek Kararlar-472
   1. İstinaf-472
   2. Temyiz-474
   E. Davaların Yığılmasında Aleyhe Bozma ve Aleyhe Hüküm Verme Yasağı-476
   F. Kanun Yoluna Başvurulan Karar veya Kararlarla İlgili Olarak Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları-478
   G. Kanun Yoluna Başvurulan Karar veya Kararlarla İlgili Olarak Yargıtay Tarafından Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları-480
   1. Genel Olarak-480
   2. Onama Kararı-482
   3. Bozma Kararı-483
   a) Şeklî Anlamda Kesinleşme ve Usûlî Kazanılmış Hak-483
   b) Bozma Kararının Etkileri-493
   aa. Bozmaya Tamamen Uyma veya Direnme-493
   bb. Bozmaya Kısmen Uyma, Kısmen Direnme-499
   c) Bozma Kararı Üzerine Dosyanın Gönderileceği Mahkemenin (İlk Derece/Bölge Adliye) Tespiti-504
   aa. Tam Kararda-504
   bb. Kısmî Karar İhtimâlinde-520
   V. DAVALARIN YIĞILMASINDA OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU-523
   A. Genel Olarak-523
   B. Davaların Yığılmasında Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin İncelenmesi-528
   C. Yargılamanın Yenilenmesi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme-533
   SONUÇ VE DE LEGE FERANDA DÜZENLEME ÖNERİSİ-547
   KAYNAKÇA-559
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786053001348
   MarkaAdalet Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786053001348
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                               
                                                                                                                                   
    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.