• Tüm Kategoriler
  • Bilge Yayınları Hukuki Mütalaalar (İcra ve İflas Hukukuna İlişkin) Talih Uyar

   Bilge Yayınları Hukuki Mütalaalar (İcra ve İflas Hukukuna İlişkin) Talih Uyar
   Görsel 1
   Fiyat:
   260,00 TL
   İndirimli Fiyat (%20) :
   208,00 TL
   Kazancınız 52,00 TL
   Havale / EFT:
   203,84 TL
   208.00 www.tercihkitabevi.com
   Hukuki Mütalaalar
   (İcra ve İflas Hukukuna İlişkin)
   Talih Uyar
   Yayınevi: Bilge 
   Basım Tarihi: 2017 Eylül 
   Basım Yeri: Ankara 
   Sayfa Sayısı: 1757 
   Boyut: 17,5 x 24,5 cm 
   Baskı: 2 
   ISBN/Ref: 9786051682198 
   Kategori(ler): İcra ve İflas Hukuku    - İÇİNDEKİLER -
    
                                                K o n u l a r:                                              Sayfa:
   (1) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.)
   A- Üzerinde Toplam 21.350.000 USD Bedelli İki Adet İpotek ve 420.000 TL Tutarında Haciz Bulunan Bir Taşınmazı -‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi- Devir Alan Üçünü Kişi, Bu Suretle Diğer Davalı-Borçlunun ‘Alacaklılarına Zarar Verme Kasdı ile Hareket Etmiş Olduğunu’ Biliyor (İİK. m. 280/I) Sayılır mı? Ya da Başka Bir İfadeyle; Üçüncü Kişinin ‘Bu Durumu Bilmediğini’ İleri Sürmesi ‘Hayatın Olağan Akışı’na Uygun Sayılır mı? B- 11.474 m² Yüzölçümlü ‘Ticaret Merkezi’ Nitelikli Bir Taşınmazın (AVM’nin) Devri ‘Ticari İşletme Devri’ (İİK. m. 280/III) Sayılır mı? C-Tasarrufun İptali Davalarında, Hakim, Davacının ‘Dava Dilekçesi’nde Belirtmiş Olduğu İptal Sebepleriyle Bağlı mıdır? Ç- Davalı–Üçüncü Kişinin Borçluya Ait Bir Taşınmazı (‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi) Üzerindeki ‘İpotek’ ve ‘Hacizler’ ile Yüklü Olarak ‘Rayiç Değerinin Üstünde’ Satın Olması, ‘Hayatın Olağan Akışına Uygun Bir Davranış’ mıdır? D- Sürekli Adres Değiştiren Borçlu Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasında ‘Aciz Vesikası’ İbraz Etme Koşulu (İİK. m. 277/I) Nasıl Yerine Getirilir? E- Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi İçin Alacaklının Davalı-Borçlu Dışındaki Tüm Senet Borçlularının da Malvarlığına Başvurup, Onların Haczini de İstemesi Zorunlu mudur? Yoksa Hangi Borçlunun Tasarrufunun İptali İstenmiş ise, Dava Koşulu Olan ‘Aciz Hali’nin Sadece O Borçlu Yönünden mi Değerlendirilmesi Gerekir? F-«Borçlunun Aciz Halinde Olmadığı» Mevcut Hacizli/Rehinli Araç ve Taşınmazların ‘Borcu Karşılayıp Karşılamadığı’ Nasıl Saptanır? G-«Davacı-Alacaklının Alacağının Gerçek Olmadığı» İddiası Nasıl Araştırılır?................................................................................................... : 1
    
   (2) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)

   A- İcra Dosyası, Hangi Durumlarda «Geçici Aciz Vesikası» (İİK. mad. 277/I-2; 105/II) Niteliğinde Sayılarak Alacaklıya Tasarrufun İptali Davası Açma Hakkı Verir? B- Tasarrufun İptali Davası Hangi Yetkili ve Görevli Mahkemede Açılabilir? C- Tasarrufun İptali Davası Hangi Sürede (İİK. mad. 278/I, II; 284) Açılabilir? D- Borçlunun Alacaklısı ile «Borç Yapılandırma Protokolü»nü İmzaladıktan Sonra -13 Adet- Taşınmazını Hem Değerinin Altında ve Hem de Aralarında Organik Bağ Bulunan ve Aynı Sektörde Çalışan Kişilere Satması, Hangi Gerekçelerle İptale Tabi Olur?........................................................ : 44
    
   (3) Vekilin Özen Borcu (TBK. mad. 506), Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK. mad. 257)
   Müvekkili ile Yaptığı «Avukatlık Sözleşmesi»nde, «Davalıya İhtarname Çekmeyi», «C. Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunmayı» ve «Davalı Hakkında Alacak Davası Açmayı» Taahhüt Etmiş Olan Avukat, Bunları Yerine Getirdikten Sonra Müvekkili Adına Açtığı Davayı Kazanması Sonucunda, Müvekkili Lehine Verilen İlamı da İcraya Koymak Zorunda mıdır? Bu İlamı İcraya Koymayan Avukat «Özen Yükümlülüğü»nü İhlal Etmiş Sayılır mı? Müvekkilinin «Hemen İlamı İcraya Koymayarak Alacağının Tahsilini İmkansızlaştırdığı» İddiasıyla Avukat Hakkında «Görevini Kötüye Kullanma» (TCK. mad. 257/2) Suçundan Dolayı Yaptığı Şikayet Yerinde Sayılır mı?....................................................................... : 94
    
   (4) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 278-280)
   A- 25.09.2013 Tarihinde -İİK.m.278/I’deki Bir Yıllık Süre İçinde- 775.254.00 TL. Değerindeki Taşınmazdaki ½ Hissesini 300.000,00 TL’ye Borçludan Satın Alan Üçüncü Kişinin Bu İşlemi (Tasarrufu), İİK.m.278/III-2 Uyarınca ‘Mutlak’ Olarak İptale Tâbi midir? Üçüncü Kişinin ‘İyiniyetli’ Olması (Yani; ‘Borçlunun, Alacaklılarına Zarar Vermek Kastıyla Hareket Etmiş Olduğunu’ Bilmemesi) Bu Sonucu Değiştirir mi? B-Üçüncü Kişinin, Borçlunun -Dava Konusu Taşınmazdaki ½ Hissesini Borçludan Satın Aldıktan Sonra, Taşınmazın Diğer Hisselerini de Sahiplerinden Satın Alıp- Bu Taşınmaz Üzerinde «Yatırımda Bulunup, Her Blokta (6) Daire Olmak Üzere Çeşitli Bağımsız Bölümler İnşa Etmesinin -Bir Kimsenin Muvazaalı Olarak Satın Almış Olduğu Taşınmaz Üzerine Yatırım Yapmasının- ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu’» Gerekçesiyle «Davalılar Arasında Yapılmış Olan Satışın Gerçek Bir Satış Sayılmasını» Gerektirerek «Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasının Reddine» Neden Olur mu? C- aa- Davalı-Borçlu ile Diğer Davalı-Üçüncü Kişinin Satış Akdini İmzalayan Temsilcisinin, ‘Kapı Komşusu’ Olmasının, bb- Dava Konusu Taşınmazın ‘Kısa Aralıklarla’ -Üç Yılda Dört Kez- El Değiştirmiş Olmasının, cc- Davalı-Borçlunun, Diğer Davalı Üçüncü Kişiye ‘Danışmanlık Hizmeti’ Vermesinin, İİK.m.280/I Uyarınca; «Borçlunun İçinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Diğer Tarafınca (Yani; Üçüncü Kişi Tarafından) Bilindiğini» Ortaya Koyarak ‘Yapılmış Olan Tasarrufun İptaline’ Neden Olur mu?............................. : 123
    
   (5) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), İhtiyati Tedbir Kararı (HMK. mad. 389)
   A- İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasına Bakan Mahkeme, Davacı-Borçlunun Talebi Üzerine Herhangi Bir Teminat Almaksızın «İcra Takibinin Durdurulması» Hakkında ‘İhtiyati Tedbir Kararı’ Verebilir mi? B- Borçlunun Sağlığında İleri Sürmediği Hatta Varlığını Kabul Ettiği Borç Hakkında, Ölümü Üzerine Mirasçısı ‘Murisin (Dolayısıyla Mirasçı Sıfatı ile Kendisinin) Borçlu Olmadığı’ Hakkında -Ehliyetsizlik Nedeni ile- Menfi Tespit Davası Açabilir mi?...................................................... : 149
    
   (6) İhalenin Nasıl Yapılacağı (İİK. mad. 129), Açık Artırma İlanı (İİK. mad. 126)
   A- Satış Memurluğunca Yapılan Açık Artırma Suretiyle Satışta, İleri Sürülen En Yüksek Pey Tellal Tarafından Yüksek Sesle, Orada Bulunan Kişilerle Artırmaya Katılmış Olan Kimselere «Satıyorum Bir», «Satıyorum İki», «Satıyorum Üç» Şeklinde Duyurulduktan Sonra «Sattım» Denilmeden Satış Sonlandırılırsa, Satışa Konu Taşınmazın Mülkiyeti -En Yüksek Pey Sürmüş Olan- Alıcıya Geçmiş Olur mu? B- Satışa Konu Taşınmazın Adresi -Bulunduğu Sokak- «Satış İlanı»nda ‘K… Reis Mah. 329 Sok. No: 4, Konak/İZMİR’ Yerine ‘K… Reis Mah. 324 Sok. No: 4, Konak/İZMİR’ Şeklinde ‘Yanlış’ Belirtilmişse, Bu Usulsüzlük «Yapılan İhalenin Feshine» Neden Olur mu?....................................................................... : 156
    
   (7) Taşınmazın Kentsel Dönüşümden Yararlanır Hâle Gelmesi (İİK. mad. 87, 128/a)
   A- Takibin Kesinleşmesi Üzerine, Kaydına Haciz Konulan Borçluya Ait Taşınmazın Kıymet Takdiri (İİK. m. 87) Yapıldıktan Sonra, Satış Aşamasına Gelindiğinde, Bu Taşınmazın «Kentsel Dönüşüm»den Yararlanır Hale (Yani; Yıkılıp Yeniden Yapılacak Konuma) Gelmesi ve Dolayısı ile ‘Değerinde Mutlak Bir Artış Meydana Gelmesi’ Nedeniyle, Satış Öncesinde İcra Dairesince Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir mi? (İİK. m. 128/a-3, c: 2) Bu Konumda Olan Taşınmazın Yeniden Kıymet Takdiri Yapılmadan Gerçekleştirilen Açık Artırmada İcra Dairesince Satılmış Olması, İhalenin Feshini Gerektirir mi? B- Takip Konusu İpotekle Temin Edilmiş Kredi Borcunun, Borçlu Dışında (Yerine) Başka Bir Kişi Tarafından Ödenmesi Halinde, Alacaklının Alacağı Sona Ermiş «TBK. mad. 83» Olur mu? (Ayrıca Bu Durumda İpotek de Hükümsüz Hale Gelir «TBK. mad. 131/1» mi?) Borçlu Dışındaki Bir Kişi Tarafında Yapılan Ödemeyi «Önce» Kabul Eden Alacaklı «Sonra» ‘Ödemede Bulunan Kişinin Vazgeçtiğini’ Bildirerek, Bu Kişiden Tahsil Ettiği Parayı Ona İade Edip Takibe Devam Edebilir mi?................................................................................. : 162
    
   (8) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), Hukuki Yarar (HMK. mad. 114)
   Kredi Borçlusuna (ve Müşterek/Müteselsil Borçlusuna) Hesap Kat İhtarı Göndererek, Bakiye Alacağının 66.433,64 TL Olduğunu Bildirdikten Sonra, Elindeki Borçlulara Ait 2.500.000,00 TL Miktarındaki Senedi -«Bakiye Alacağının 66.433,64 TL Olduğunu» (TTK m.716/(2) Belirtmeden)- Protesto Ettiren Banka Hakkında ‘Menfi Tespit Davası’ Açan Borçlu ‘Hukuki Yarar Sahibi’ Sayılır mı?... : 177
    
   (9) Müteselsil Kefalet (TBK. mad. 586), Kefilin Rücu Hakkı (TBK. mad. 596)
   Bir Bankanın Yaptığı Takipte, Bir Kişinin Dosya Borcunun Tamamını Bankaya Ödeyip, Bankanın Alacağını Temlik Aldıktan Sonra, Takip Dosyasının Müteselsil Kefili Olan Bir Kişiye Dosya Alacağını Temlik Ederse, Bu Kişi, Ödediği Miktarın Tamamını Yani Dosya Alacağının Tamamını, Dosyanın Diğer Bir Müteselsil Kefilinden Aynı Takip Dosyasından Talep Edebilir mi? (Yoksa, Dosya Borcunun Tamamını Değil, Dosya Borcundan Payına İsabet Eden Miktarı Diğer Müteselsil Kefilden Ayrı Bir Takip/Dava Açarak mı Talep Edebilir?)     : 187
    
    (10) İhalenin Nasıl Yapılacağı (İİK. mad. 129)
   Üzerinde Üçüncü Kişi (…. Bankası A.Ş.) Lehine 7.500,00 TL İpotek Bulunan 7.286.065,00 TL Kıymet Takdir Edilmiş Olan Taşınmazın, İcra Dairesince Yapılan Birinci Artırmasında, 3.649.500,00 TL Pey Süren Alacaklıya -Satış ve Paylaştırma Masraflarının 3.701,20 TL Olduğu Dikkate Alınarak- Alacağına Mahsuben İhalesi Yapılabilir mi? Yoksa «İhalenin Yapılabilmesi İçin Teklif Edilen Bedelin (İleri Sürülen Peyin); Taşınmazın %50 Kıymeti Olan 3.643.032,50 TL + İpotek Bedeli Olan 7.500,00 TL + Satış ve Paylaştırma Masrafları Olan 3.701,20 TL’nin Hepsini Karşılaması mı Gerekir?.................................. : 193
    
   (11) Teminatın Tutarı ve Şekli (HMK. mad. 87), İhtiyati Hacizde Teminat (İİK. mad. 259), İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz (HMK. mad. 394), İhtiyati Haciz Kararına İtiraz (İİK. mad. 265)
   Ceza Mahkemesince Verilen «El Koyma» ve Hukuk Mahkemesince 
   -54 Taşınmaz Üzerine- «İhtiyati Haciz Mahiyetinde İhtiyati Tedbir» Konulması Kararından Sonra, Ceza Yargılamasında «El Koyma Kararı»nın Kaldırılması Üzerine, Hukuk Mahkemesi -Sanıklar Aleyhinde Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Kararı Verilmesine, Yani; Şartların Davalılar Aleyhine Değişmesine Rağmen-, Yaklaşık 8,5 Yıl Önce Vermiş Olduğu Tedbirlerin, «Davacıların Ancak 1.228.507,00 (Bir Milyon İki Yüz Yirmi Sekiz Bin Beş Yüz Yedi) TL. Tutarında Teminat Yatırılması Halinde Devamına» Karar Verebilir mi?................................................................................................................ : 216
    
   (12) Şartnamenin Açık Bulundurulması (İİK. mad. 124), İhalenin Yapılması (İİK. mad. 129), İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili (İİK. mad. 133)
   İİK. m. 124/III Uyarınca Teminat Yatırmadan Katıldığı Taşınmazın Açık Artırmasında, Kendisine İhale Edilen Taşınmazın İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhalenin Feshine Sebep Olan Hissedarın, İİK. m.133’e Göre Yapılacak Olan ‘Tamamlayıcı İhale’ye Katılabilir mi? Nasıl? Satış Memurluğunca Bu Konuda Verilen Kararın Hem ‘Açık Artırma Şartnamesi’nde ve Hem de İhale Bedelini Yatırmamış Olan Hissedara Gönderilen ‘Satış İlanı’nda Açıkça Öngörülmüş Olmasına Rağmen, Verilen ‘Satış Kararı’nın, Hazırlanan ‘Açık Artırma Şartnamesi’nin ve ‘Satış İlanı’nın İptali İçin Yedi Gün İçinde Satış Memurluğunun Bağlı Bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine Şikâyet Yolu ile Başvurmayan Hissedar, Bunun Sonucunda Yapılacak Olan ‘Tamamlayıcı İhale’ye Teminatsız Katılma Talebinin Kabul Edilmemesi Halinde, Taşınmazın En Çok Artıran Başka Bir Kişiye İhale Edilmesi Üzerine ‘İhaleye Fesat Karıştırıldığı’ İddiası ile ‘İhalenin Feshi’ni İsteyebilir mi?.......................................................................................................... : 233
    
   (13) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.)
   A- Borçlu ile Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan, Borçluyu Tanıyan, Onunla Ticari İlişkisi Olan Kişi Hakkında, B- Borçlunun İşyerinde Çalışan İşçisine Yapılan Tasarruf Hakkında, C) Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile Tasarruf Tarihindeki Gerçek Rayiç Bedel Arasında Fahiş Bir Fark Bulunan Taşınmazlar Hakkında, Hangi Koşullarda «İhtiyati Haciz Kararı» Talep Edilebileceği ve Mahkemece «Tasarrufun İptaline» Karar Verilebileceği?......................................................................................... : 248
    
   (14) Kesin Hüküm (HMK. mad. 303), Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72)
   A- ‘Usulsüz Tebligat Şikayeti’ Kabul Edilen Borçlunun İcra Dosyasına Yaptığı İtirazın ‘Süresinde Yapılmış Sayılarak’ İcra Takibinin Durdurulması Üzerine, Borçlu İcra Takibinden Sonra Açtığı Menfi Tespit Davasına Bakan Mahkemeye %115 Teminat Göstererek ‘İcra Veznesindeki Paranın Alacaklıya Ödenmemesi’ Konusunda ‘İhtiyati Tedbir Kararı’ Aldıktan Sonra, ‘İcra Takibinin İcra Mahkemesini Kararı ile Durdurulmuş Olduğunu’ İleri Sürerek, Menfi Tespit Davasını Gören Mahkemeye Başvurup, ‘İcra Veznesine Yatırdığı Paranın ve Mahkemeye Depo Ettiği %15 Oranındaki Teminatın Kendisine İade Edilmesini’ Talep Edebilir mi? B- Borçlu Tarafça Açılan Menfi Tespit Davasından Feragat Edilmesi Halinde, İcra Veznesine Yatırılan Meblağın ve Mahkemeye Depo Edilen %15 Oranındaki Teminatın, Talebi Üzerine Borçlu Tarafa İade Edilmesi Gerekir mi?............................................................................................. : 289
    
   (15) Bononun Unsurları (TTK. mad. 776),  Yabancı Ülke Parası ile Ödeme (TTK. mad. 711),  Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti (HMK. mad. 207)
   Alacak Miktarı -Yazı ile- «Yabancı Para» Olarak Yazılmış/İfade Edilmiş Olan Bir Kambiyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak Belirten Ön Yüzündeki «TL», «…Türk Lirası» Kelimelerinin Sadece Çizilmiş Olması Yeterli midir Yoksa Ayrıca Bu Çizilmenin Keşideci Tarafından İmza (Paraf) Edilmiş Olması da (HMK.m.207) Zorunlu mudur?...................................................................................... : 303
    
   (16) Bononun Unsurları (TTK. mad. 776), Delil Başlangıcı (HMK. mad. 202)
   …. 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2016/… Esas Sayılı Dosyasına Konu Uyuşmazlıkta; Taraflar Arasındaki Elektronik Posta Verileri ‘Yazılı Delil’ Ya da ‘Delil Başlangıcı’ Olarak Dava Konusu Senedin ‘Teminat Senedi’ Olup Olmadığının İspatında Nasıl Bir Rol Oynar?................................... : 313
    
   (17) İtirazın İptali Davası (İİK. mad. 67), Delil Başlangıcı (HMK. mad. 202)
   Senet Lehtarı Tarafından, Zamanaşımına Uğramış Bir Bono Hakkında, Keşideciye Karşı «Temel Borç İlişkisi»ne Dayanılarak «İtirazın İptali Davası» Açılabilir mi?................. : 317
    
   (18) Devlet Mallarının Haczedilmezliği (İİK. mad. 82), İstihkak İddiası (İİK. 96 vd.)
   Borçlu, «Haczedilen Malın/Malların Kendisine Değil, Üçüncü Bir Kişiye (Devlete) Ait Olduğunu» Belirterek «Haczedilmezlik İddiası»nda Bulunabilir mi?......................................... : 337
    
   (19) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)
   Borçlunun Muvazaalı Olarak Düzenlediği Senedin (ve Aleyhine Muvazaalı Olarak Yaptırdığı İcra Takibinin) İptali İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? Nasıl?......................... : 357
    
   (20) Avukatlık Ücreti (Avukatlık Kanunu mad. 164), Avukatlık Ücret Tarifesinin Hazırlanması (Avukatlık Kanunu mad. 168)
   Avukat Olan Davacı, Müvekkili Davalı Şirkete Belediye Tarafından Gönderilen «Ödeme Emrinin İptali»ni İdare Mahkemesi’nde Sağladıktan ve Müvekkili Davalı Şirket Tarafından Azledildikten Sonra, Aralarında, Yazılı Bir Avukatlık Ücreti Sözleşmesi Olmamasına Rağmen, Akdi Avukatlık Ücreti Olarak Müvekkilinden Avukatlık Kanunu mad. 164/4 Uyarınca «Nisbi Avukatlık Ücreti» Talep Edebilir mi, Yoksa Davacı Avukatın, Müvekkilinden Talep Edebileceği Avukatlık Ücretinin, (Avukatlık Kanunu mad. 168 ve) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince, «Maktu» Olarak mı Belirlenmesi Gerekir?...... : 410
    
   (21) Tasarrufun İptali Davaları (İİK. mad. 277 vd.)
   «Borçlunun Yaptığı Tüm Alacağın Temliki İşlemleri» İçin mi Yoksa Sadece «Borçlunun Muvazaalı Olarak Yaptığı (Bedelsiz, Karşılıksız Olan) Alacağın Temliki İşlemleri» İçin mi Tasarrufun İptali Davası Açılabilir?................................................................................................................ : 426
    
   (22) İmzaya İtiraz (İİK. mad. 168,170), Borca İtiraz (İİK. mad. 168/5, 169, 169/a), Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip (İİK. mad. 167-170/b)
   A-A) «Takip Konusu Çekin, Şirket Yetkilileri Tarafından Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı» Şeklindeki İtirazın Niteliği Nedir? Bu İtiraz «Borca İtiraz» mı, Yoksa «İmzaya İtiraz» mıdır? B) Bir İtirazın «Borca İtiraz» Ya da «İmzaya İtiraz» Olmasının Sonuçları Nelerdir? B- «Takip Konusu Çekin Şirket Yetkilisi Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı» Şeklindeki İtiraz «Mutlak Def’i» mi, Yoksa «Nisbi Def’i» midir? (Yani; Bu İtiraz ‘İyiniyetli Olsun/Olmasın Tüm Hâmillere (Takip Yapan Tüm Alacaklılara)’ Karşı İleri Sürülebilir mi, Yoksa Sadece ‘Kötüniyetli Hâmillere (Takip Yapan Alacaklılara)’mı İleri Sürülebilir?) C- Bir Çeke, Gerçek Düzenlenme Tarihinden Farklı Bir Tarih -Özellikle; İleri Bir Tarih- «Keşide Tarihi» Olarak Atılabilir mi? Bu Mümkünse, Bir Çekin «İleri Tarihli Bir Çek» Olarak Düzenlenmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? Çekin «İleri Tarihli Bir Çek» Olarak Düzenlendiği ‘Kim Tarafından’ -Yani; «Keşideci» (Borçlu) mu, Yoksa «Alacaklı» Tarafından mı- İleri Sürülebilir? Bu İddia ‘Nasıl’ İspat Edilebilir?............................................................................ : 451
    
   (23) Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), Yetkisiz Temsil (TTK. mad. 678)
   A- Yetkisiz (Azledilmiş) Temsilci (Vekil) Tarafından -Azilden Sonra- Düzenlenmiş (Borçlu Şirket Adına Keşide Edilmiş) Çeklerden Dolayı, Keşideci (Borçlu Şirket), Çeki Ciro ile Elinde Bulunduran ve İcra Takibinde Bulunan Son Hamile Karşı Çek Bedelinden Dolayı Sorumlu Olur mu? Ona Karşı ‘Menfi Tespit Davası’ (İİK. mad. 72), Açarak, Çek Bedelini Ona Ödemekten Kurtulabilir mi? B- Kambiyo Senetlerinde Geçerli Olan «Mücerretlik İlkesi» Durumda Değişiklik Yaratır mı? Başka Bir İfade ile «Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik İlkesi», Bir Kambiyo Senedi Hakkında ‘Bu Kambiyo Senedinden Dolayı Borçlu Olunmadığı’ Konusunda ‘Menfi Tespit Davası’ (İİK. mad. 72) Açılmasını Engeller mi? C- A) Yetkisiz Temsilci (Vekil) Tarafından Düzenlenmiş Olan Bir Kambiyo Senedinden Dolayı Sorumluluk Kime (Kimlere) Aittir? B) Takip (ve Dava) Konusu Çekin «İleri Tarihli» Olarak Düzenlenmiş Olması, Sorumluluk Durumunda Bir Değişiklik Yaratır mı? Nasıl? Ç- Keşidecinin (Borçlu Şirketin) «Çeklerin Yetkisiz (Azledilmiş) Vekil Tarafından Düzenlenmiş Olması Nedeniyle, Çek Bedellerinden Sorumlu Olmadığına» (Bunları Ödemekle Yükümlü Bulunmadığına) İlişkin İtirazı «Mutlak Def’i» Olarak -İyiniyetli Olsun/Olmasın- Çeklerin Tüm Hamillerine Karşı İleri Sürülebilir mi?................................................................................................................ : 472
    
   (24) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)
   «İhalenin Feshini» Talep Etmede «Hukuki Yarar» Koşulu (Satış Bedelinin, Satılanın Tahmini Bedelinin Yüzde Yüzünü Karşılaması Halinde, Borçlu İhalenin Feshini İsteyebilir mi?).... : 489
    
   (25) Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72), Menfi Tesbit Davasında Yetki (HMK. mad. 6)
   Aynı Çeke Dayalı Olarak Önce «Çek Lehtarı» Hakkında «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Menfi Tespit Davası Açan Keşideci, Daha Sonra, Çekin Ciro Yoluyla Hamili Olan Kişi (Son Hamil) Tarafından İcraya Konulması Üzerine Yine «Çekin Keşide Edildiği Yer»de 2. Kez 
   -«Çekin Bedelsiz Olduğu, Kendisinin Dolandırıldığı» İddiası ile- «Son Hamil» Aleyhine Menfi Tespit Davası Açar ve Bu Dava «Aralarında Bağlantı Bulunduğu» (HMK M.166) Gerekçesiyle, İlk Dava ile Birleştirilirse; A- Mahkemece -İcra Takibinden Sonra (İİK m.72/III)- Açılan 2. Davada «%15 Teminat Karşılığında»‘Takibin Durdurulmasına’ Karar Verilebilir mi? B- İcra Takibinden Sonra -«İcra Takibinin Yapıldığı Yer» ve «Davalının İkametgahı» Dışında (İİK m.72/VIII)- «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Açılan 2. Menfi Tespit Davasına, Davalının Karşı Koymasına Rağmen «Çekin Keşide Edildiği Yerdeki Mahkemede» Bakılmaya Devam Edilebilir mi? C- Davacı-Keşidecinin «Dava Konusu Çekin ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’na Konu Teşkil Ettiğini», «Çekin Bedelsiz Olduğunu» İleri Sürerek Açtığı Menfi Tespit Davası Sonucunda, Davacının İleri Sürdüğü Bu İddialar Hakkında C. Başsavcılığınca Verilen ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’ Kararının -Yapılan İtirazın Reddedilmesi Suretiyle- Kesinleşmesi Üzerine, Mahkemece Ne Doğrultuda Karar Verilmesi Gerekir?................................................................................................................ : 518
    
   (26) Aile Konutu (TMK.mad.194), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134)
   Bir Eşin, Diğer Eşin Onayı Olmadan «Aile Konutunu Başkasına Devredemeyeceği»ne Ya da «Aile Konutu Üzerinde İpotek Kuramayacağı»na Dair TMK. mad. 194/I’deki Kısıtlama (Yasak), Cebri İcra Yolu ile (İİK. mad. 148 vd.) Yapılan İhaleleri de Kapsar mı? (Evli Bir Kadının, Onayı Alınmadan Kocası Tarafından, Borçlu Olduğu Bir Banka Lehine «Aile Konutu» Niteliğindeki Taşınmazı Üzerinde Kurduğu İpoteğin İptali (Kaldırılması) İçin Açtığı Davada, İpotekli Taşınmazın Banka Tarafından Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip (İİK. mad. 148 vd.) Sonucunda Satılması Üzerine, Mahkemece Ne Şekilde (Doğrultuda) Karar Verilmesi Gerekir?.................................................................................. : 538
    
   (27) İİK.nun 30. Maddesinde İfadesini Bulan «Bir İşin (Şeyin) Yapılmasına İlişkin İlam» Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası (İİK. mad. 343)
   «Borçlunun Bir İrade Beyanında Bulunmasına» Mahkûm Edildiği İlam «Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir İş (Şey)» Sayılarak, Bu İşi (Şeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, İİK. mad. 343’e Göre Suç Teşkil Eder mi?.............................................................. : 547
    
   (28) Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi (TBK. mad. 74), Menfi Tespit Davası (İİK mad. 72), Senede Karşı Senetle İspat Zorunluğu (HMK. mad. 201)
   A- Davalı-Alacaklılar Hakkında «Tefecilik Suçu»ndan (TCK. mad. 241/1, 43/1-2) Dolayı Asliye Ceza Mahkemesince Verilmiş ve Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararının Bulunması (TBK. mad. 74), «Takip (ve Dava) Konusu Senetlerden Dolayı Açılmış Olan Menfi Tespit Davasının (İİK. mad. 72) Kabulüne» Karar Verilmesi İçin Yeterli midir Yoksa Ayrıca Davacı-Borçlunun «Bu Senetlerde Yer Alan Borcunu Ödemiş Olduğunu» da Yazılı Belge ile Kanıtlaması Zorunlu mudur? B- Tefeciden Alınan Borç Karşılığında Borçlu Tarafından Davalı-Alacaklı Lehine Hem ‘Aynı Meblağlı Senet’ Düzenlenmiş ve Hem de Aynı Tarihte ‘Tapuda İpotek’ Kurulmuş Olması Halinde; «Borcun Ödenmesi Nedeniyle Tapudaki İpoteğin Terkin Edilmiş Olması», Alacaklının Elindeki -Tapudaki İpotek Konusu Borç Miktarında Düzenlenmiş Olan- Senedin de Ödenmiş Olduğunu Gösterir mi? Bu Sonuca Varılması «Hayatın Olağan Akışına Uygun» Bir Yorum Sayılır mı?          : 556
   (29) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.)
   Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine Sahip Olduğu Taşınmazlardan (4) Tanesini -Bir Kısmını «Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle»- Devrettikten (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşe de -«Değerinin Çok Altında Bir Bedelle»- Diğer (2) Taşınmazını Devreden (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösteren) Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi?................................................................................................................ : 570
    
   (30) İstihkak Davalarında «Haciz Yapılan Üçüncü Kişiye Ait Yerde, Borçluya Ait Belge, Evrak ve Eşya Bulunması»nın Kanıt Olarak Değeri (İİK. m. 97/a)
   Borçluya Ait İşyerini (Taşınmazı), Teferruatı Niteliğindeki Makineleri ile Birlikte -2008 Tarihinde- Bir Banka’dan Kredi Kullanarak Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önce Satın Alıp, O Tarihten Beri İşleten –Bu Hususu Kendi Adına Olan Vergi Levhası, İşletme Ruhsatı ve SGK. Kayıtlarını İbraz Ederek İspat Eden- Üçüncü Kişi, Bu Satın Almadan Yaklaşık Yedi Yıl Sonra Eski Malikin (Borçlunun) Doğan Borcundan Dolayı Bu Üçüncü Kişiye Ait (Yeni) İşyerinde -«Eski Malik ve Yeni Takip Borçlusuna Ait Bir Takım Evrakların İşyerinde Bulunduğu» ve «Ortada Muvazaalı Bir Devir Olduğu» Gerekçesiyle- Haciz Yapılabilir mi? Haczin, Üçüncü Kişinin Huzurunda ve İşyerinde Ancak Borçlunun Yokluğunda, «Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Yer Dışında» Uygulanmış Olması, «Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunmaması» ve Borçluya Ait İşyerini 
   -Bankadan Kredi Kullanarak- Tapuda Satın Alarak -«Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önceden Beri İşletmeye Başlayan» ve «Ekonomik Gücü Bu İşyerini Almaya ve İşletmeye Elverişli Olan» Kişinin İşyerinde, Sadece İşyerinin Önceki Sahibine (Borçluya) Ait Bir Takım Evraklarının Bulunmasının, O İşyerinin Borçlu Tarafından, Davacı- Üçüncü Kişiye Muvazaalı Olarak Devredilmiş Olduğunu Gösterir mi?            : 590
    
   (31) Vaktinden Evvel Satış (İİK. mad. 113), Pazarlık Sureti ile Satış (İİK. mad. 119)
   «Kıymeti Süratle Düşen» veya «Muhafazası Masraflı Olan»  T a ş ı-
   n ı r  M a l l a r ı n  İcra Müdürü Tarafından Satılması (İİK.m.113/II)  
   n a s ı l  Mümkün Olur? Alıcı Tarafından «Satış Bedeli» N e  Z a m a n  ödenir? Satılan Taşınır Malın Alıcıya «Teslimi»  N e  Z a m a n  Gerçekleşir?................................................... : 605
    
   (32) Haksız İhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasında Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı (HMK mad. 399/3)
   Haksız İhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasında, Zamanaşımı Süresinin «HMK. mad. 399/(3)» Başlangıç Tarihi Hangi Tarihtir? (Başka Bir Deyişle; Mahkemece, Davacının Talebi Doğrultusunda Verilmiş Olan İhtiyati Tedbir Kararı, Yargılama Devam Ederken, Davalının Talebi Yerinde Bulunarak Kaldırılır ve Yargılama Sonunda Açılmış Olan (Asıl) Dava da Reddedilir ve Bu Red Kararı da Davacının «Temyiz» ve «Karar Düzeltme» Talepleri Yerinde Bulunmayarak Reddedilir ve Mahkemenin Red Kararı Bu Suretle Kesinleşirse, Mahkemenin Yargılamanın Başında Vermiş Olduğu «İhtiyati Tedbir Kararı»ndan Zarar Görmüş Olan Davalı, Gördüğü Bu Zararın Tazmini İçin, Mahkemenin, Yargılama Devam Ederken «İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına» Karar Verdiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde mi Yoksa; Mahkemenin Yargılamanın Sonunda Verdiği Red Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde mi, İhtiyati Tedbir Koydurmuş Olan Davacı Aleyhine Tazminat Davası Açabilir?)...................................................... : 610
    
   (33) Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takiplerde Satış İsteme Süresi (İİK. mad. 150), İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Açık Artırma İlanı (İİK. mad. 126), Açık Artırma Şartnamesi (İİK. mad. 125)
   A- «İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip» Hangi Koşullarda Düşer? (Mütalaa «ve Dava» Konusu Uyuşmazlıkta … 5. İcra Müdürlüğünün 2005/… Sayılı İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İhale Tarihi Olan 17/11/2015 Tarihinde Düşmüş Durumda mıdır?) B- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r Maddesi Uyarınca Satışından Hiç KDV. Alınmayacak Olan Bir Taşınmazın İcra Dairesince Yapılacak Olan Satışına İlişkin Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK M.126) ve Gerekse «Açık Artırma Şartnamesi»nde (İİK m.125/IV) ‘%18 KDV. Alınacağı’nın Belirtilmiş ve İhalenin Bu Koşullarda Gerçekleşmiş Olması Halinde, Borçlu «Yapılmış Olan Bu İhalenin Feshini» (İİK m.134) Talep Ederse, İcra Mahkemesince «İhalenin Feshine» Karar Verilebilir mi? C- Taşınmazın İmar Durumunun, Açık Artırma Şartnamesinde Gerçek Durumu Aksettirmeyecek Biçimde Belirtilmiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu?      : 615
    
   (34) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Açık Artırma İlanı (İİK. mad. 126), Açık Artırma Şartnamesi (İİK. mad. 125)
   A- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r Maddesi Uyarınca Satışından Hiç KDV. Alınmayacak Olan Bir Otelin İcra Dairesince Yapılacak Olan Satışına İlişkin Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK m.126) ve Gerekse «Açık Artırma Şartnamesi»nde (İİK m.125/IV) ‘%18 KDV. Alınacağı’nın Belirtilmiş ve İhalenin Bu Koşullarda Gerçekleşmiş Olması Halinde, Borçlu «Yapılmış Olan Bu İhalenin Feshini» (İİK m.134) Talep Ederse, İcra Mahkemesince «İhalenin Feshine» Karar Verilebilir mi? B- İcra Dairesince Düzenlenen Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK m.126/son; 114/III; İİK.Yönetmeliği 50/son; 48/c:1) ve Gerekse ‘Açık Artırma Şartnamesi’nde (İİK. m.125); Satışa Konu Otelin Önemli Niteliklerinin Belirtilmemiş Olması, «İhalenin Feshine» Neden Olur mu? C- Yukarıda Belirtilen ve Otelin Çok Önemli Niteliklerini Teşkil Eden Hususların Gerek «Açık Artırma İlanı»nda (İİK m.126) ve Gerekse «Açık Artırma Şartnamesi»nde (İİK m.125) Belirtilmemiş Olması Sonucunda, Bunların Varlığından Haberdar Olmayan Alıcıların (Taliplerin) Satışa Katılmaları Önlenmiş Olurken, Ayrıca Bunların Değerlerinin Bilirkişilerce Belirlenip Otelin Değerine Eklenmemiş Olması Nedeniyle, Otelin Gerçek Değerinin Çok Altında Satışa Çıkarılmış ve Satılmış Olması «İhalenin Feshine» Neden Olur mu?....................................................... : 626
    
   (35) İcranın Geri Bırakılması (İİK. mad. 36), İstihkak Davasının Reddi (İİK. mad. 97)
   «İstihkak Davasının Reddi» Kararını Temyiz Eden Davacı Üçüncü Kişiden İİK. mad. 36/I Uyarınca İstenebilecek Teminatın Cins ve Miktarı» («İstihkak Davasının Reddi» Kararını Temyiz Eden 3. Kişiden 
   -Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı Getirmek Üzere Süre Verilebilmesi İçin- İcra Dairesince, İcra Dosyasından Dava Sırasında Satılmış Olan ‘İstihkak Davasına Konu Olan’ Gemiye Satış Öncesinde Takdir Edilen Kıymeti Tutarında ‘Teminat Mektubu’ Vermesi (Getirmesi) İstenebilir mi?.......... : 634
   (36) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Artırma Şartnamesi (İİK. mad. 125), Artırma İlanı (İİK. mad. 126)
   1) Kredi Sözleşmesinde «Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil» Durumundaki Kişi (Şirket), Borçluya Ait -Üzerinde İntifa Hakkının Bulunduğu Ancak Satış Tarihinde Bu İntifa Hakkının Terkin Edildiği- Taşınmazın Yapılan İhalesinin Feshi İçin Dava Açabilir mi? 2) «Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil» Olan Şirkete, Kıymet Takdiri Raporunun Usulsüz Tebliği İhalenin Feshine Neden Olur mu? 3) «Satış İlanı» ile «Artırma Şartnamesi» İnde Satışa Konu Taşınmazın ‘Pafta Numarası’nın’ Yazılmamış Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu? 4) Elektronik Ortamda Pey Sürenlerin -Açık Artırma Tutanağında- Belirtilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu? 5) «Kıymet Takdiri Raporunun» Hatalı Düzenlenmiş Olması, İhalenin Feshi Nedeni Olur mu? 6) Mahkemece, ‘«Kıymet Takdirine İtiraz» Şikayeti Üzerine Verilen Kararın «Yok» Hükmünde Olduğu’ İleri Sürülerek, İhalenin Feshine Karar Verilmesi İstenebilir mi? 7) «Satış İlanı»nın, Köy Muhtarlığı ile Belediye İlan Panosunda, İcra Dairesinin Talimatına Aykırı İlan Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 8) İcra Müdürlüğünce «Mükellefiyet Listesi»nin Hazırlanmamış Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 9) Teminat Mektubu Yatırarak İhaleye Katılmak İstediğini Bildirmiş Olan Kişinin, İhale Başladıktan Sonra Pey Sürerek İhaleye Katılmaması, «İhaleye Fesat Karıştırılmış Olduğunu» Gösterir mi? : 642
    
   (37) İhalenin Feshi (İİK. mad. 134), Artırma Şartnamesinin İçeriği (İİK. mad. 125), Artırma İlanının İçeriği (İİK. mad. 126), İcranın Durdurulması (İİK. mad. 22)
   1-a) «Borcun Esasına» (Borcun Kesinleşip Kesinleşmediğine) İlişkin İtirazlar (Örneğin; Hesap Kat İhtarının, İcra/Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğ Edildiğine İlişkin İtirazlar) ve «Borca İtiraz Nedeni» Olabilecek Hususlar, İhalenin Feshi Nedeni Olarak İleri Sürülebilir mi? b) «Kıymet Takdiri Raporu» ve «Satış İlanı»nın Borçluya Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 2-Mahkemece, «Kıymet Takdirine İtiraz» (Şikayeti) Üzerine Verilen Kararın ‘Yok’ Hükmünde Olduğu İleri Sürülerek, İhalenin Feshine Karar Verilmesi İstenebilir mi? 3- «Satış İlanı» ile «Artırma Şartnamesi»inde Satışa Konu Taşınmazın ‘Pafta Numarası’nın’ Yazılmamış Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 4- Elektronik Ortamda Pey Sürenlerin, -Açık Artırma Tutanağında- Belirtilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu? 5- «Satış İlanı»nın, Köy Muhtarlığı ile Belediye İlan Panosunda, İcra Dairesinin Talimatına Aykırı İlan Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu? 6- İpotekli Taşınmaz Üzerinde Bulunan İntifa Hakkı Terkin Edilmiş Olmasına Rağmen, Sanki İntifa Hakkı Devam Ediyormuş Gibi Taşınmaza Kıymet Takdir Edilerek Satışa Çıkarılmış Olması, Daha Sonra Yapılan İhalenin Feshine Neden Olur mu? 7-«Usulsüz Tebligatın İptali» ve «Satışın Durdurulması» İstemli Şikayetlerin Sonucunun, «İhalenin Feshi» Davasında (Şikayetinde) ‘Bekletici Mesele’ Yapılması Gerekir mi?................................................................................................................ : 680
    
   (38) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277 vd.), Hakkın Kötüye Kullanılması (TMK. mad. 2)
   Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir mi? (MK. m.2/II), Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının (İİK m.277) Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı Nedir? (MK. m.2/II)            : 710
    
   (39) Taşkın Haciz (İİK. mad. 85), Şikayet (İİK. mad. 16)
   Bir Alacaklı, Üzerindeki İpotek ve Hacizlerin Düşülmesinden Sonra Kalan Değeri, Takip Konusu Alacağının ve Faiz ve Masraflarının Tutarının Yaklaşık … Katı Olan Borçluya Ait -Çok Kıymetli- Taşınmazı (Oteli) Üzerine Haciz Koydurduktan Sonra, Bununla Yetinmeyip, Gerek Borçlunun Adına Kayıtlı Taşınır ve Taşınmazları ve Gerekse Üçüncü Kişilerdeki Tüm Hak ve Alacakları Üzerine Haciz Koydurursa, Borçlu Gerek ‘İİK’nun 85/I Maddesi’ ve Gerekse İcra Hukukundaki ‘Ölçülülük İlkesi’ Uyarınca Çok Kıymetli Taşınmazı Üzerine Konulan Haciz Hariç Diğer Malvarlığı Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılmasını Sağlayabilir mi? Nasıl?................................................................................................................ : 729
    
   (40) Tasarrufun İptali Davası (İİK. 277vd.)
   A- Borçlunun Gerek Kendisine Ait ve Gerekse Miras Yolu ile İntikal Eden Taşınmazları,  H a n g i  D u r u m l a r d a  Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılmasını Önler? B- Tasarrufun İptali Davasının «Dava Koşulunun Gerçekleşmemesi -Örneğin; «Geçici Ya da Kesin Aciz Vesikası Bulunmaması»- Nedeniyle Reddedilmesi Halinde -Davalı Lehine-  N i s b i  mi Yoksa M a k t u  mu Vekalet Ücreti Takdiri Gerekir?            : 744
   (41) Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 277vd.)
   Tasarrufun İptal Davalarında, Borçlu ile İşlemde Bulunmuş Olan Davalı Üçüncü Kişinin «Dava Konusu Taşınmazları/Taşınırları Satın Alabilecek Parasal (Mâli) Güce Sahip Olup Olmadığı» Ya da Borçluya Borç Para Verdiğini İddia Ederek İcra Takibinde Bulunmuş Olan Davalı Üçüncü Kişinin, Borçluya Gerçekten Bu Miktardaki Parayı Borç Verebilecek Parasal (Mâli) Gücü Bulunup Bulunmadığı» Mahkemece Araştırılabilir mi? Taraflar Arasında  O r g a n i k  B a ğ  Bulunması (Yani; «Borçlu» ile «Üçüncü Kişi»nin  Ş i r k e t  (Tüzel Kişi) Olup, Ortaklarının ve/veya Yöneticilerinin Ayni Kişiler (Ya da Yakın Akrabalar Olması) Halinde; Borçlu ile İşlemde Bulunmuş Olan Üçüncü Kişinin «Borçlunun Malvarlığını ve Zarar Verme Kastını» Bildiği Farz Edilerek, Mahkemece Dava Konusu İşlemin -Davacı Alacaklı Bakımından- İptaline Karar Verilir mi? Davacı Tarafça «Bu Kişinin Fabrikaya Sonunda Sahip Olan – S.Y.’ın Oğlu V.Y.’ın ‘S. Turizm Dalış Okulu İnşaat San ve Tic. A.Ş.’nin Ortağı Olduğu ve Temlik Bedeli Olan 110.000.000.000 TL.’yi P…BANK A.Ş.’ye Ödeyecek Mali Gücü Bulunmadığı İddia Edildiğinden Bu Hususların Mahkemece Araştırılarak, Davacının İddiasının Doğru Olduğunun Anlaşılması Halinde Davalı E.Ş.’in Hem Temlik Bedelini Ödeyecek Mali Gücünün Bulunmaması ve Hem de Davalı S.Y. ile Aralarındaki ‘Organik Bağ’ Nedeniyle Davacının Talebi Doğrultusunda Nasıl Bir Karar Verilmesi Gerekir? Davacı Tarafından Açılmış Olan Tasarrufun İptal Davası, Muvazaa Nedenine Dayandığından Bu Davada İİK.’nun 284. Maddesinde Öngörülen 5 Yıllık Hak Düşürücü Süre İşler mi?.......................................................................................... : 759
    

   Paylas...

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786051682198
   MarkaBilge Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786051682198
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                               
                                                                                                                                   
    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.